آگهی های ویژه گروه مشاوره


تازه های مشاوره
چگونگی دریافتGOST-مراحل اخذگواهینامهGOST- چگونگی دریافتGOST-مراحل اخذگواهینامهGOST-

ندا محمدی

صدور گواهینامه GOSTروسیه جهت صادرات به کشورهای عضوCIS گروه مهندسی راهبردصنعت: اولین شرکت صادرکننده GOST در ایراندیگرنگران صادرات خود به آسیای میانه و روسیه نباشید :نماینده رسمی kccp روسیه مرکزصدور گ ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

صدورگواهینامهGOST-R-مشاوره دریافتGOST-گواهینامهGOSTچیست صدورگواهینامهGOST-R-مشاوره دریافتGOST-گواهینامهGOSTچیست

ندا محمدی

موسسه مجاز صدور گواهینامه GOST روسیهگروه مهندسی راهبردصنعت:نماینده رسمی KCCP ، مرکزصدورگواهی نامه GOSTبا افتخار صدور اولین گواهینامه GOST درایراندیگرنگران صادرات خود به آسیای میانه و روسیه نباشید.ارائ ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

پیاده سازیiso-مشاوره دریافتiso-اجرای مستنداتiso پیاده سازیiso-مشاوره دریافتiso-اجرای مستنداتiso

ندا محمدی

گروه مهندسی مشاور راهبرد صنعت با افتخار و با سالها سابقه درخشان در زمینه مشاوره طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی ISO و اخذ گواهینامه های بين المللي وبا اجراي بیش از 550 ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

روشهای اخذCE-چگونگی دریافتCE-صدورگواهینامهCE روشهای اخذCE-چگونگی دریافتCE-صدورگواهینامهCE

ندا محمدی

روشهاي اخذ CE:CEبه روش مميزي:دراين روش صدورگواهيCE پس ازتست وآزمون محصول درآزمايشگاههاي موردتاييدمرجع صدورگواهي وانطباق نتايج آن بااستانداردهاي اروپا انجام ميپذيرد.CEبه روش خوداظهاري:دراين روش اظهار و ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

مراحل اخذCE-تشریح رونددریافتCE-راهنمای اخذگواهینامهCEMARK مراحل اخذCE-تشریح رونددریافتCE-راهنمای اخذگواهینامهCEMARK

ندا محمدی

مراحل اخذ گواهينامه CE:1- مطالعه كامل محصول2- شناسايي الزامات مربوطه3- تشكيل پرونده فني4- صدوراظهارنامه مطابقت5- الصاق نشان CEچند توصيه براي انتخاب موسسه صدورگواهي:-قبل از انتخاب مرجع صدور CEحتما با ك ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

CEMARKچیست-گواهینامهCEچیست-چگونگی دریافتCE-اخذCE CEMARKچیست-گواهینامهCEچیست-چگونگی دریافتCE-اخذCE

ندا محمدی

كشورهاي عضواتحاديه اروپا درجهت ايجاداروپايي واحدوكنترل فروش وگردش آزادكالاها دراين حوزه اقدام به هماهنگ نمودن استانداردهاي ملي ومنطقه اي خودنمودند.دراين راستااتحاديه اروپاموسساتي رابازمينه فعاليت تست ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

صدور گواهینامه ISO14001،چگونگی اخذ ISO14001،راهنمای دریافت ISO14001 صدور گواهینامه ISO14001،چگونگی اخذ ISO14001،راهنمای دریافت ISO14001

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 ISO14001:2004چیست؟سيستم مديريت زيست محيطي ابزاري است كه سازمان را قادر مي سازد تا با شناسایی جنبه های زیست محیطی آن سطحي از عمل ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

صدور گواهینامه ISO17025،چگونگی اخذ ISO17025،راهنمای دریافت ISO17025 صدور گواهینامه ISO17025،چگونگی اخذ ISO17025،راهنمای دریافت ISO17025

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005 ISO17025:2005چیست؟اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون بايد در صورت تمايل به اثبات ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

صدور گواهینامه ISO10006،چگونگی اخذ ISO10006،راهنمای دریافت ISO10006 صدور گواهینامه ISO10006،چگونگی اخذ ISO10006،راهنمای دریافت ISO10006

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2008 ISO 10006:2003 چیست؟هدف كلي این استاندارد ايجاد حفظ وارتقاء سطح كيفيت در پروژه‌ها، از طريق ایجاد يك رويكرد نظام مند است ب ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

شرح خدمات ISO10002،صدور گواهینامه ISO10002،چگونگی اخذ ISO10002 شرح خدمات ISO10002،صدور گواهینامه ISO10002،چگونگی اخذ ISO10002

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت شکایات و رضایت مشتری ISO10002:2004 ISO10002:2004چیست؟سیستمی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثر بخش و کارا در مورد رسیدگی به نظرات و شکایات مشتری ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

اطلاعات در مورد ISO9001،روند صدور ISO9001 ، مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 اطلاعات در مورد ISO9001،روند صدور ISO9001 ، مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ISO 9001:2008 چیست؟سیستمی مبتنی بر مدیریت فرایندها و فعالیتهای کلیدی سازمان ها و شرکتها می باشد که نتیجه آن ارتباط صحیح و مناسب بین فر ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

گواهینامهCEچیست-صدورگواهینامهCE گواهینامهCEچیست-صدورگواهینامهCE

ندا محمدی

كشورهاي عضواتحاديه اروپا درجهت ايجاداروپايي واحدوكنترل فروش وگردش آزادكالاها دراين حوزه اقدام به هماهنگ نمودن استانداردهاي ملي ومنطقه اي خودنمودند.دراين راستااتحاديه اروپاموسساتي رابازمينه فعاليت تست ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

صدورگواهینامهGOST-راهنمای دریافتGOST صدورگواهینامهGOST-راهنمای دریافتGOST

ندا محمدی

صدور گواهینامه GOSTروسیه جهت صادرات به کشورهای عضوCIS گروه مهندسی راهبردصنعت: اولین شرکت صادرکننده GOST در ایراندیگرنگران صادرات خود به آسیای میانه و روسیه نباشید :نماینده رسمی kccp روسیه مرکزصدور گ ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

پیاده سازیiso-تهیه مستنداتiso-مشاوره اخذiso پیاده سازیiso-تهیه مستنداتiso-مشاوره اخذiso

ندا محمدی

گروه مهندسی مشاور راهبرد صنعت با افتخار و با سالها سابقه درخشان در زمینه مشاوره طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی ISO و اخذ گواهینامه های بين المللي وبا اجراي بیش از 550 ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

مراحل اخذCE-رونددریافتCE مراحل اخذCE-رونددریافتCE

ندا محمدی

مراحل اخذ گواهينامه CE:1-مطالعه كامل محصول2-شناسايي الزامات مربوطه3-تشكيل پرونده فني4-صدوراظهارنامه مطابقت5-الصاق نشان CEچند توصيه براي انتخاب موسسه صدورگواهي:-قبل از انتخاب مرجع صدور CEحتما با كارشنا ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۸/۹

سایر آگهی های ویژه
اسخدام مشاور املاک جهت کارخانجات اسخدام مشاور املاک جهت کارخانجات

طالبیان

09123054797

همه استان ها

 فروش آنزیم نمایندگی نانو ذرات سیتوکنین اسید چرب قند Gibberellin  auxin فروش آنزیم نمایندگی نانو ذرات سیتوکنین اسید چرب قند Gibberellin auxin

صدف نیلگون پارس

66903227 66903228 66592174 66592313

تهران » همه شهر ها

آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

دکتر پیمان کیهان ور

77-76-88993575

تهران » تهران

بانک اطلاعات صنایع و تولیدات بانک اطلاعات صنایع و تولیدات

m sepaseh

511-8490514

همه استان ها

اعطای نمایندگی سیستم های حفاظتی اعطای نمایندگی سیستم های حفاظتی

شرکت مهندسی ایمن جام جم

026-32525860

البرز » کرج

ثبت شرکت و رتبه بندی ثبت شرکت و رتبه بندی

نوین ثبت

02188880503

تهران » تهران

بازاریابی در تاجیکستان، سرمایه گذاری در تاجیکستان بازاریابی در تاجیکستان، سرمایه گذاری در تاجیکستان

شرکت بازرگانی آریان

00992-501012962

همه استان ها

زمین صنعتی زمین صنعتی

طالبیان

56228009

همه استان ها

زمین-انبار-کارگاه وسوله زمین-انبار-کارگاه وسوله

سعیدی

56226053

تهران » تهران

کارخانه صنعتی کارخانه صنعتی

طالبیان

56228009

همه استان ها

کارخانه صنعتی کارخانه صنعتی

طالبیان

56228009

همه استان ها

نماي لوور آلومينيوم نماي لوور آلومينيوم

آکام گستر کیش

88666162

تهران » تهران

supply bearings from China supply bearings from China

vickeycao

+8613654282331

فارس » ارسنجان

کارخانه فلزی کارخانه فلزی

طالبیان

56228009

همه استان ها